Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
Algemene Voorwaarden van All-4-Music Events
Willem Beukelszoonstraat 92, 3134LZ Vlaardingen
Artikel 1 Algemeen
[1] Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: All-4-Music Events., verder
te noemen ‘All-4-Music Events’, sluit met klanten.
Artikel 2 Verhuur roerende zaken
Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten tot (onder meer) verhuur van (een)
roerende za(a)k(en) door All-4-Music Events’ aan klanten.
[1] Verhuurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de
overeenkomst gespecificeerde, duur. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een
gedeelte van een dag als een gehele dag.
[2] De klant betaalt aan All-4-Music Events’ de gehele verhuurprijs voordat gehuurde
roerende zaken worden afgegeven door All-4-Music Events, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen.
[3] De klant is verplicht gehuurde roerende zaken volgens normaal gebruik en
overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken en in het
bijzonder door overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te handelen en geen
veranderingen in of aan gehuurde roerende zaken aan te brengen.
[4] Het is de klant verboden gehuurde roerende zaken aan derden ten gebruike af te
staan, die te bezwaren, te verkopen of om die op een andere wijze te vervreemden
of bezwaren. Verhuur van gehuurde roerende zaken is ook verboden, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen met All-4-Music Events’.
[5] De klant is verplicht All-4-Music Events direct te waarschuwen, indien na afgifte
van gehuurde roerende zaken door All-4-Music Events’ blijkt dat die niet naar in
redelijkheid mocht worden verwacht functioneren. De klant stelt All-4-Music Events’
in de gelegenheid de gehuurde roerende zaken aan te passen, te repareren, te
vervangen of anderszins te handelen, opdat de zaken naar redelijke verwachting
functioneren. Alle afspraken tussen partijen blijven ongewijzigd in stand.
[6] De klant is verplicht gehuurde roerende zaken tijdig te retourneren. Indien
gehuurde roerende zaken niet tijdig worden geretourneerd, blijft de klant verplicht
de huurprijs te betalen tot op het moment dat de gehuurde zaken zijn
geretourneerd. Over elke dag of elk dagdeel dat een gehuurde roerende zaak te laat
wordt terugbezorgd, is de klant per betreffende roerende zaak de dagprijs voor
verhuur verschuldigd, vermeerderd met 25%, onverminderd het recht van All-4-
Music Events vergoeding te vorderen van schade vanwege die ontijdige
retournering.
Bij Ophaal van spullen wordt de klant verplicht de spullen veilig , droog en netjes
klaar te zetten/op te bergen zoals ook mondeling besproken.
[7] De klant is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde roerende zaken
onmiddellijk aan All-4-Music Events te melden. Zonder toestemming van All-4-Music
Events mag de klant niet tot reparatie overgaan. Bij terugbezorging van gehuurde
roerende zaken wordt gecontroleerd of daaraan schade of een gebrek is ontstaan.
Alle kosten verbonden aan reparaties die nodig zijn, komen voor rekening van de
klant.
[8] De klant is verplicht bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal,
verduistering of bezwaring van gehuurde roerende zaken de nieuwwaarde van elke
betreffende roerende zaak op dat moment, te vergoeden aan Peitsman. Tot op het
moment dat de nieuwwaarde is vergoed, blijft de klant verplicht de huurprijs over de
betreffende roerende zaak te betalen. Over elke dag of elk dagdeel tot dit moment
van vergoeding van de nieuwwaarde, is de klant per betreffende roerende zaak de
dagprijs voor verhuur verschuldigd, vermeerderd met 25%, onverminderd het recht
van All-4-Music Events vergoeding te vorderen van schade geleden vanwege de
vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring.
[9] De verplichting tot vergoeding van reparatiekosten en de verplichting tot
vergoeding van de nieuwwaarde als bedoeld in sub 7 en 8 vervalt, indien een
verzekering van All-4-Music Events daarvoor dekking biedt en onder die verzekering
wordt uitgekeerd. De klant blijft verplicht een eigen risico van € 750 aan All-4-Music
Events te betalen. Indien geen verzekering van All-4-Music Events dekking biedt of
uitkering doet, gelden sub 7 en 8 onverkort.
[10] De klant betaalt aan All-4-Music Events een door All-4-Music Events vast te
stellen waarborgsom, die dient ter verzekering van tijdige terugbezorging van
gehuurde roerende zaken, zonder gebreken en onbeschadigd. All-4-Music Events
heeft het recht vervallen huurtermijnen (inclusief verschuldigde verhoging daarvan),
kosten in verband met reparaties aan de roerende zaken, vergoeding van de
verschuldigde nieuwwaarde en/of schade ten gevolge van ontijdige retournering,
vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van
roerende zaken, te verrekenen met de waarborgsom. All-4-Music Events is niet
eerder verplicht (het restant van) de waarborgsom aan de klant terug te betalen,
dan op het moment dat de klant aan al zijn verplichtingen jegens All-4-Music Events
heeft voldaan.
[11] All-4-Music Events heeft het recht de verhuurovereenkomst zonder
ingebrekestelling te beëindigen en gehuurde roerende zaken terug te nemen, indien
de klant enige uit de verhuurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet
geheel of niet tijdig aankomt en/of faillissement of surséance van betaling aanvraagt
dan wel in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert.
Artikel 3 Verrichten werkzaamheden
Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten tot (onder meer) het verrichten van
werkzaamheden door All-4-Music Events voor klanten.
[1] De klant betaalt aan All-4-Music Events de gehele prijs voor het verrichten van
werkzaam¬heden voordat die werkzaamheden worden aangevangen, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
[2] Het staat All-4-Music Events vrij om bij de uitvoering van werkzaamheden
gebruik te maken van diensten van derden (“hulppersonen”).
[3] Indien All-4-Music Events bij het verrichten van werkzaamheden (ook) (een)
roerende za(a)k(en) gebruikt én die roerende za(a)k(en) gedurende de
overeenkomst door All-4-Music Events onbeheerd moet(en) worden achtergelaten, is
het uitdrukkelijk niet toegestaan die roerende za(a)k(en) zonder expliciete
toestemming van All-4-Music Events gedurende die periode te gebruiken en geldt
artikel 2[7], [8] en [9] met dien verstande dat onder “gehuurde roerende
za(a)k(en)” moet worden verstaan “achtergelaten roerende za(a)k(en)” en dat All-4-
Music Events de bij het uitblijven van tijdige vergoeding van de nieuwwaarde,
verschuldigde prijs over elke dag of dagdeel bepaalt op de dagprijs voor verhuur van
de roerende za(a)k(en), vermeerderd met 25%.
[4] Het verrichten door All-4-Music Events van werkzaamheden voor de klant houdt
niet in dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze
werkzaamheden of resultaten daarvan, toekomen aan of gelicentieerd worden aan de
klant. Deze intellectuele eigendomsrechten blijven volledig bij All-4-Music Events
berusten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 4 Verkoop roerende zaken
Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten tot (onder meer) het verkopen en
leveren van (een) roerende za(a)k(en) door All-4-Music Events aan klanten.
[1] De klant betaalt aan All-4-Music Events de gehele verkoopprijs voordat de
verkochte roerende zaken worden afgegeven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeengekomen.
[2] Garanties worden door All-4-Music Events slechts uitdrukkelijk en schriftelijk
verstrekt. In gevallen van een ingeroepen fabrieksgarantie is All-4-Music Events
alleen verplicht te bemiddelen.
[3] De klant is verplicht om binnen één maand na afgifte van de verkochte roerende
zaken door All-4-Music Events , te controleren of die zaken naar in redelijkheid
mocht worden verwacht functioneren. De klant stelt All-4-Music Events in de
gelegenheid de roerende zaken aan te passen, te repareren, te vervangen of
anderszins te handelen, opdat de zaken naar redelijke verwachting functioneren. Alle
afspraken tussen partijen blijven ongewijzigd in stand. Na verloop van de in de
eerste zin van dit lid genoemde periode van één maand worden klachten van klanten
beschouwd als niet binnen bekwame tijd gemeld.
[4] All-4-Music Events behoudt zich de eigendom voor van alle roerende zaken die
worden afgegeven aan de klant, totdat door de klant elke tegenprestatie voor
krachtens overeenkomst afgegeven of af te geven zaken integraal is voldaan,
alsmede totdat door de klant elke tegenprestatie voor daarnaast krachtens één of
meer van dezelfde overeenkomsten door All-4-Music Events te verrichten
werkzaamheden integraal is voldaan, alsmede totdat de klant integraal heeft voldaan
aan elke verplichting vanwege tekortkoming in de nakoming van één of meer van
zodanige overeenkomsten.
[5] Het is de klant verboden de roerende zaken waarop een eigendomsvoorbehoud
rust aan derden ten gebruike af te staan, die te bezwaren, te verhuren, te verkopen
of om die op een andere wijze te vervreemden of bezwaren.
Artikel 5 Facturatie & Betaling
[1] Facturen van All-4-Music Events voldoet de klant wettelijk binnen 31 dagen na de
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
Betalingsvoorwaarden staan vermeld op factuur. Bij te late betaling is de klant vanaf
de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van betaling 1,5% rente per maand
verschuldigd. Alle kosten welke All-4-Music Events als gevolg van niet tijdige betaling
moet maken, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de klant.
[2] Facturatie bij verhuur van roerende zaken en/of het verrichten van
werkzaamheden vindt plaats op basis van nacalculatie en dus op basis van de
daadwerkelijke verhuurperiode, het daadwerkelijke aantal verhuurde roerende zaken
en de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden met als minimum de in de
opdrachtbevestiging opgenomen begrote grootheden.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
[1] All-4-Music Events is niet aansprakelijk voor enige schade, welke het directe of
indirecte gevolg is van haar werkzaamheden – met inbegrip van werkzaamheden
verricht door zijdens All-4-Music Events ingeschakelde hulppersonen en/of met
gebruikmaking van roerende za(a)k(en) – of het gebruik van gehuurde of verkochte
roerende zaken, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van All-4-Music Events .
In alle gevallen is aansprakelijkheid van All-4-Music Events beperkt tot het bedrag
van de door haar verzekering gedane uitkering. Bij gebreke van een door de
verzekering van All-4-Music Events gedane uitkering, is de aansprakelijkheid van All-
4-Music Events in alle gevallen beperkt tot het bedrag wat afgesproken is per
factuur.
[2] De klant vrijwaart All-4-Music Events voor alle aanspraken van derden tot
vergoeding van elke schade die het directe of indirecte gevolg is van haar
werkzaamheden – met inbegrip van werkzaamheden verricht door zijdens All-4-
Music Events ingeschakelde hulppersonen en/of met gebruikmaking van roerende
za(a)k(en) – of het gebruik van gehuurde of verkochte roerende zaken.
Artikel 7 Geschillen
De Rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd over geschillen omtrent of
voortvloeiende uit overeenkomsten met All-4-Music Events te beslissen. Nederlands
recht is van toepassing.Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met ons op
All4Music

Over ons

Naast kwaliteit, veiligheid en ambiance, vinden wij het belangrijk dat ieder feest op maat wordt verzorgd.

Adres

   Arij Koplaan 16E
      3132 AA, Vlaardingen

  info@all-4-music.nl

   +31 61 84 72 633

Openingstijden

Zeven dagen in de week geopend op afspraak. Neem contact met ons op om een afspraak te maken